Someone updating YSH's sign and reply fans messageیکی از فن های سئونگ هو اخیرا اونو دیده و ازش امضا گرفته و این عکس رو تو اینستا آپ کرده و در جواب به بقیه که از حال سئونگ هو میپرسیدن گفته که سئونگ هو در حال حاضر داره استراحت میکنه ولی به زودی برمیگرده.